ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အီတလီ၊ စပိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ အပါအဝင္ ကိုးႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္အၿပိဳင္ တင္ဒါတင္သြင္း

0
7

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံ ကိန္ းတည္ေဆာ က္ေရးအတြက္ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ စပိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ကိုးခုမွ ကုမၸဏီမ်ားက တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ တင္ဒါ တင္သြင္းရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု အစိုးရပိုင္သ တင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ထိုႏိုင္ငံကိုးခုမွ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းစုေပါင္း ၁၆ ခုက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ စိတ္ ဝင္စားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။

ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်မည္ တ႐ုတ္က သစ္သီးအဝယ္နည္းခ်ိန္တြင္ ယူေအအီး၊ စင္ကာပူ အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အႀကံေပးဝန္‌ေဆာင္သူ Roland Berger က Swiss Challenge တင္ဒါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ စီမံကိန္းရင္း ႏွီးတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စား ေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာ (Expres-sion of Interest – EOI) မ်ားကို ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာက္တို ဘာ ၂၂ ရက္အထိ စာရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ကို (Swiss Challenge) တင္ဒါ ေကာ္မတီက ဆြစ္ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါ (Swiss Challenge) ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္တင္ဒါ စတင္တင္သြင္းခြင့္ကို တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီက ရရွိ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကုမၸဏီ ၁၆ ခုသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက တင္သြင္းသည့္ တင္ဒါကို ယွဥ္ ၿပိဳင္တင္ဒါတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ CCCC ကုမၸဏီ၏ ဆြစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါ (Swiss Chall-enge) တင္သြင္းမႈကိုႀကီးၾကပ္ရန္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ Roland Ber-ger ကုမၸဏီကို အႀကံေပးအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္ တင္ဘာတြင္ ငွားရမ္းခဲ့သည္။ဆြစ္ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါဆိုသည္ မွာ ကုမၸဏီတစ္ခုက မိမိလုပ္ကိုင္ လိုသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို အစ၊ အဆုံး အကုန္က်ခံ ေလ့လာစစ္ တမ္းျပဳလုပ္၍ စီမံကိန္းပုံစံထုတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းပုံစံ ထြက္လာပါက အျခားကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္အတူ ေဈးၿပိဳင္တင္ဒါဝင္ ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။အကယ္၍ ၎က တင္ဒါ မေအာင္ျမင္ပါက တင္ဒါေအာင္ ျမင္သည့္ကုမၸဏီက စီမံကိန္းပုံစံ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ မူလကုမၸဏီကို ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရ မည္ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းသစ္ တြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မ်ားအနက္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဦးစြာအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ရန္ အစိုးရဘက္က စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာရွိ ေျမ ဧက ၂၀,၀၀၀ တြင္ ပထမအဆင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here